Images/shankaracharya.jpg

Guru Mantra


"Guru Brahma – Guru Vishnu – Guru Devoo Maheshwara
– Guru Saakshat Parabrahma
Thasmai Sri – Guruvey Namaha".
- Shiva And Shakti


2017 © Guruvarul | All Rights Reserved | Design & Developed by Vavivav Technologies